TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45; 32-300 Olkusz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naczynia.emaliowane@gmail.com

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej:

  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45; 32-300 Olkusz lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naczynia.emaliowane@gmail.com

  • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

  • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45; 32-300 Olkusz

 2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

 3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, wraz z kosztami dostawy produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 5. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.