Regulamin sklepu internetowego emaliazolkusza.pl

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA TOWARÓW

6. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

7. REKLAMACJE TOWARU

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • HASŁO – ciąg znaków ustalony przez klienta konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.

 • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 • KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego.

 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego. Regulamin ten jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm). Niniejszy regulamin warunki zawierania Umów w Sklepie internetowym.

 • PRODUKT/TOWAR– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 • REJESTRACJA – założenie przez Klienta Konta w Sklepie umożliwiającego nabywanie produktów w sklepie. Klient obowiązany jest podać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

 • SKLEP INTERNETOWY/SKLEP– Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar) prowadzony pod adresem http://emaliazolkusza.pl umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie

 • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Firma Usługowo - Handlowa "RECTUS" Paweł Marchaj; Ul. Skalska 18/6; 32-300 Olkusz; NIP: 637-12-43-757; REGON: 122653058

 • UMOWA – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego lub umowa o świadczenie usług elektronicznych.

 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie http://emaliazolkusza.pl/content/3-regulamin oraz powiadomienia zarejestrowanych klientów o wprowadzonych zmianach do regulaminu.

 5. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Firma Usługowo - Handlowa "RECTUS" Paweł Marchaj; Ul. Skalska 18/6; 32-300 Olkusz; NIP: 637-12-43-757; REGON: 122653058

 6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 8. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 10. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest sprzedawca.

 11. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 12. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 • Konto Klienta w Sklepie internetowym,

 • Newsletter.

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • Komputer z dostępem do Internetu;

 • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox

 1. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

 • Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.

 1. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 • Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin. Naruszenie to musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.

 • Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę musi być poprzedzone wezwaniem do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Po upływie terminu wskazanego w wezwaniu, Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

 3. Cena Produktu przedstawione na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” pod adresem: http://emaliazolkusza.pl/content/1-dostawa

 4. Cena Produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 6. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

 7. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM”.

 8. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 • przez Konto

 • z wykorzystaniem formuły „gość” - tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu,

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

 2. Informacja o dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu Towaru.

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

 4. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

 2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta w trakcie składania Zamówienia:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,

 • za pośrednictwem przewoźnika firmy DPD

 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Koszty dostawy wskazane są podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” pod adresem: http://emaliazolkusza.pl/content/1-dostawa

6. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • Za pobraniem;

 • Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia oraz na stronie Sklepu).

 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.

 1. W wypadku sposobu płatności przelewem bankowym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45; 32-300 Olkusz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naczynia.emaliowane@gmail.com

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45; 32-300 Olkusz lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naczynia.emaliowane@gmail.com

 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45; 32-300 Olkusz

 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

 3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, wraz z kosztami dostawy produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://emaliazolkusza.pl/content/3-regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopad 2013r.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Działając w imieniu Firmy Usługowo-Handlowej „RECTUS” Paweł Marchaj, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnosimy o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Firmę Usługowo-Handlową  „RECTUS” Paweł Marchaj – jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez Firmę Usługowo-Handlową  „RECTUS” Paweł Marchaj.

F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj, jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Usługowo - Handlowa "RECTUS" Paweł Marchaj; Ul. Skalska 18/6; 32-300 Olkusz; NIP: 637-12-43-757; REGON: 122653058

 2. F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez. F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj, do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj. (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
  Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich.

 3. F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
  F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej. Przez taki sam czas, Firma będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Firmę tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.  

 4. F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.

 5. Przetwarzanie przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj wskazanych wyżej  kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.  
 6. Przetwarzanie przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj , a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj.

 7. Przetwarzanie przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

 8. Posiadane przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także
  z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj są: pracownicy, współpracownicy F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych. 

 10. F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 11. . F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 12. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

 13. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: naczynia.emaliowane@gmail.com , stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj z siedzibą w Olkuszu moich danych osobowych”.

 14. F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 15. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj.”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

  Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na naszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.

  Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. F.U.H „RECTUS” Paweł Marchaj wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.